ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van ACE Wikkeltechniek

Ten behoeve van standaard producten voor zakelijke klanten (niet-consumenten) Versie februari 2020

Artikel 1  Definities en toepasselijkheid

Lid 1   In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

ACE.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACE Wikkeltechniek B.V.

ACE is de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden.

Afnemer: De wederpartij van ACE, zijnde uitsluitend een zakelijke partij (die handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf) en niet zijnde een consument.

Overeenkomst : Het geheel van tussen ACE en Afnemer gemaakte afspraken met betrekking tot de verkoop en levering van roerende zaken door ACE.

Order: Een verzoek van een Afnemer aan ACE tot levering van roerende zaken.

Partijen: ACE en Afnemer.

Product: de door ACE onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden te leveren roerende zaak geproduceerd op basis van standaard specificaties.

Intellectuele eigendommen/IE: Alle aan ACE toebehorende kennis, knowhow, informatie, data en andere, tastbare en ontastbare, voortbrengselen van de menselijke geest zoals uitvindingen, creaties, designs, technieken, (productie)processen, producten, werkwijzen, projectdocumentatie, computerprogrammatuur, businessmodellen, merken en handelsnamen.

Ook de IE-rechten die door ACE op genoemde intellectuele eigendommen zijn verkregen of hierop zijn gevestigd zijn onderdeel van het intellectuele eigendom van ACE.

IE-rechten: Iedere vorm van bescherming die de wet biedt aan uitvindingen, ontwerpen en andere voortbrengselen van de menselijke geest, zoals maar niet beperkt tot octrooi, auteurs-, model-, merk-, handelsnaam- en kwekersrechten.

Lid 2      Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij ACE als verkoper en/of leverancier van standaard producten optreedt.

Lid 3      Specifieke bedingen in Overeenkomsten waarin expliciet van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Lid 4      De toepasselijkheid van de algemene [inkoop]voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 5      De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverlet.

 

Artikel 2  Aanbiedingen en offertes

Alle productinformatie, aanbiedingen en offertes van ACE zijn vrijblijvend en dus niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Toezending of het anderszins openbaren van aanbiedingen, brochures, prijslijsten en dergelijke verplichten ACE niet tot het aangaan van een Overeenkomst.

 

Artikel 3  Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

Lid 1      Behoudens de wijze van totstandkoming van een Overeenkomst zoals hierna beschreven, komt een Overeenkomst pas tot stand nadat ACE een Order van Afnemer heeft aanvaard of bevestigd. Van aanvaarding of bevestiging door ACE is gebleken indien zulks schriftelijk – waaronder digitaal –  is geschied of indien ACE reeds begonnen is met de uitvoering van de Order.

Lid 2      Een schriftelijke/digitale orderbevestiging wordt geacht de  Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien ACE een schriftelijke/digitale orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen Afnemer heeft verzocht of waarvan de levertijd verschilt van de door de Afnemer gewenste levertijd, dan zal ACE uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen wijzen. Indien de Afnemer hierop niet binnen acht dagen reageert, wordt de Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met genoemde afwijkingen.

Lid 3      Voor Producten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als orderbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de  Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Lid 4      Een rechtsgeldig totstandgekomen  Overeenkomst verplicht ACE tot het leveren van het door Afnemer bestelde Product en verplicht Afnemer tot het afnemen van het Product en het betalen van de overeengekomen koopprijs.

Lid 5      Tenzij Afnemer de koopsom direct bij het plaatsen van een order voldoet, worden Overeenkomsten door ACE aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door ACE in te winnen informatie blijkt dat Afnemer voldoende kredietwaardig is.

Lid 6      Indien Afnemer onvoldoende kredietwaardig is of ACE vreest dat Afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen zal of kan voldoen, kan ACE verlangen dat een andere partij zich borg stelt voor de betalingsverplichtingen van Afnemer of dat Afnemer voldoende zakelijke of andere zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, een bankgarantie.  

Lid 6      Een wijziging van de Overeenkomst is voor ACE pas bindend nadat zij zich schriftelijk met die wijziging akkoord heeft verklaard.

Lid 7      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door ACE blijkt dat die uitvoering voor ACE onevenredig complex of belastend is geworden, als gevolg van
(i) op verzoek van Afnemer doorgevoerde wijzigingen in de Overeenkomst , of
(ii) onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door Afnemer, of

(iii) het niet of onvolledig nakomen van gemaakte afspraken/toezeggingen door Afnemer,
heeft ACE het recht om de  Overeenkomst met Afnemer per direct op te zeggen. ACE zal van deze opzegmogelijkheid pas gebruik maken indien ACE er, binnen een redelijke termijn, niet in is geslaagd om in onderling overleg met Afnemer de Overeenkomst  zodanig te wijzigen dat die voor ACE alsnog uitvoerbaar wordt. Maakt ACE van de in dit lid genoemde opzegmogelijkheid gebruik, dan is ACE nimmer aansprakelijk voor enige schade die Afnemer hierdoor lijdt.

 

Artikel 4  Prijzen en prijsaanpassingen

Lid 1      ACE maakt gebruik van prijslijsten die ACE te allen tijde kan aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en overeengekomen zijn de vermelde prijzen in Euro’s uitgedrukt en exclusief omzetbelasting, accijnzen en emballage.

Lid 2      Wanneer ACE en Afnemer een prijs overeenkomen in een andere valuta dan de valuta van het land waar de leverende entiteit van ACE gevestigd is (“Local currency”) en de wisselkoers van die andere valuta ten opzichte van de Local Currency na het maken van de prijsafspraak meer dan 2 % stijgt of daalt ten opzichte van de wisselkoers op het moment van het maken van de prijsafspraak, dan heeft ACE het recht om de prijs automatisch en overeenkomstig aan te passen.

Lid 3      Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst een wijziging optreedt in de prijzen van materialen of grondstoffen, wisselkoersen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, belastingen of andere prijsvormende factoren voor ACE, waardoor de kostprijs voor ACE hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst, is ACE gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de Afnemer. Dit geldt ook indien deze verhoging reeds te voorzien was, maar nog niet exact te bepalen, op het ogenblik van het tot stand komen van deze Overeenkomst.

Lid 4      In geval van een wijziging in de Overeenkomst, die op verzoek van de Afnemer is doorgevoerd, is ACE gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de Afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 5  Producten ACE

Lid1        Het door ACE op basis van deze voorwaarden te leveren Product is een standaard Product en derhalve niet geproduceerd conform specificaties van Afnemer. De specificaties van het Product blijken uit de bijbehorende, door ACE opgestelde, productomschrijving.

Lid 2      Afnemer is gehouden voor het plaatsen van een Order voor de aankoop van een Product kennis te nemen van de productomschrijving en de gebruikelijke toepassingsmogelijkheden van het Product.

Lid 3      Afnemer dient het Product te gebruiken overeenkomstig de toepassingsmogelijkheden die blijken uit de productomschrijving. Wanneer Afnemer het Product op een andere wijze dan de wijze beschreven in de productomschrijving gebruikt, vervalt iedere vorm van garantie. ACE kan dan niet instaan voor de deugdelijkheid van het Product en ook geen enkele prestatie of eigenschap van het Product garanderen. ACE is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen die het gebruik van het Product heeft.  

 

Artikel 6  Levering

Lid 1      Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af fabriek (EXW). ACE draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van het te leveren Product. Indien Afnemer een specifieke verpakking voorschrijft draagt Afnemer op eigen kosten zorg voor het aanleveren van het gewenste verpakkingsmateriaal en zal ACE eventuele meerkosten voor het verwerken daarvan doorbelasten aan Afnemer.

Lid 2      Indien ACE op verzoek van Afnemer de verzending van het product naar de plaats van bestemming op zich neemt, gaat het risico over op Afnemer bij overdracht van het product aan de eerste vervoerder, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken.

Lid 3      Neemt Afnemer het overeengekomen eindproduct niet af, dan is ACE gerechtigd om het eindproduct op te slaan en daarvoor een redelijke vergoeding bij Afnemer in rekening te brengen. Een en ander onverminderd het recht van ACE om van Afnemer te vorderen dat Afnemer zijn afnameverplichting alsnog nakomt en dat Afnemer de schade vergoedt die ACE door de handelwijze van Afnemer lijdt.

 

Artikel 7  Levertijd

Lid 1      ACE spant zich in het door Afnemer gewenste product binnen de opgegeven levertijd aan Afnemer te leveren. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn; bij niet tijdige levering dient de Afnemer ACE in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog haar leveringsverplichting na te komen.

Lid 2      De opgegeven levertijd vangt aan zodra: de Overeenkomst tot stand is gekomen, alle officiële formaliteiten zijn vervuld, bij de totstandkoming van de Overeenkomst verschuldigde betalingen door Afnemer aan ACE zijn voldaan , alle overeengekomen zekerheden door Afnemer zijn gesteld en alle overige voorwaarden zijn vervuld.

Lid 3      Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van ACE is ACE niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de opgegeven levertijd.

 

Artikel 8  Garantie en reclames

Lid 1      Mocht een door ACE geleverd product onverhoopt toch niet voldoen aan de Overeenkomst dan dient Afnemer dit aan ACE te melden en wel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek of nadat de Afnemer het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk (per brief of per e-mail) aan ACE worden bevestigd. De melding dient een duidelijke beschrijving van de klacht van Afnemer te bevatten.

Lid 2      Indien het geleverde product gebreken vertoont, als gevolg van een aan ACE toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de  Overeenkomst met Afnemer, zal ACE naar eigen keuze het geleverde product vervangen of herstellen, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Lid 3       Geen recht op vervanging, herstel of (vervangende) schadevergoeding bestaat indien:

–     Afnemer een gebrek niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn schriftelijk meldt;

–     het gebrek is opgetreden op een moment later dan één jaar na levering;

–     het gebrek is ontstaan door normale slijtage, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, gebruik in afwijking van de productomschrijving of door niet of onjuist uitgevoerd onderhoud van het product door Afnemer of een derde;

–     het gebrek het gevolg is van fabricage, installatie, (de)montage, wijziging of reparatie van het Product door Afnemer zelf of een door Afnemer ingeschakelde derde.

Lid 4      De verplichting van ACE om voor vervanging of herstel van een Product zorg te dragen is begrensd. De door ACE te maken kosten voor vervanging of herstel bedragen nooit meer dan de netto-factuurwaarde van het geleverde gebrekkige Product. Bijkomende kosten verbonden aan vervanging of herstel van het Product, bijvoorbeeld kosten voor demontage en montage of transport komen voor rekening van Afnemer.
Indien ondanks de melding van Afnemer als bedoeld in lid 1 van dit artikel geen gebrek wordt gevonden dat ACE toe te rekenen valt, heeft ACE recht op vergoeding van de voor haar als gevolg van de melding en in dat kader verrichte werkzaamheden of uitgevoerde vervanging ontstane kosten.

Lid 5      Het geleverde dient, voor zover mogelijk, door Afnemer aan ACE retour gezonden te worden om ACE in de gelegenheid te stellen het geleverde te onderzoeken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van ACE.

Lid 6      Indien ACE besluit tot vervanging van het geleverde Product zal ACE zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg dragen. Het vervangende Product wordt vervolgens geleverd aan Afnemer. Door acceptatie van het vervangende Product doet Afnemer afstand van zijn eigendomsrecht op het vervangen Product. Het vervangen Product wordt eigendom van ACE.

Lid 7      De Afnemer is gehouden te allen tijde zorgvuldig voor het behoud van het geleverde te zorgen.

 

Artikel 9  Aansprakelijkheid

Lid 1      ACE is, met inachtneming van het bepaalde in het vorige en onderhavige artikel, slechts aansprakelijk voor persoonsschade en zaakschade die Afnemer lijdt indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van een aan ACE toe te rekenen tekortkoming. ACE sluit verder iedere aansprakelijkheid voor schade indirect voortvloeiende uit gebreken aan het geleverde Product, zoals schade door productieverlies, gederfde winst, geleden verlies en andere gevolgschade uit.

Deze beperking geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ACE.

Lid 2      De aansprakelijkheid van ACE is, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde product.

Lid 3      Afnemer vrijwaart ACE voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade. In het bijzonder vrijwaart Afnemer ACE voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestaat uit door ACE geleverde producten.

 

Artikel 10  Overmacht

Lid 1      Ieder der partijen heeft het recht de uitvoering van zijn overeengekomen verplichtingen op te schorten voor zover deze uitvoering wordt verhinderd of onredelijk bezwarend wordt gemaakt door brand, oorlog, een natuurramp, een werkstaking of door andere omstandigheden buiten de macht van partijen die hen niet toegerekend kunnen worden. Onder die omstandigheden valt tevens de situatie waarin door Afnemer bedongen toeleveranciers niet of niet tijdig voor de vervaardiging van het product noodzakelijke goederen of diensten kunnen leveren.

Lid 2      Wanneer een partij door overmacht niet in staat is de  Overeenkomst uit te voeren, zal zij de andere partij  hiervan onverwijld in kennis stellen.

Lid 3      Ieder der partijen heeft het recht de  Overenkomst door een schriftelijke mededeling [per aangetekende brief of deurwaardersexploot] te ontbinden indien de uitvoering van de  Overeenkomst door de andere partij, in geval van overmacht zoals omschreven is in lid 1 van dit artikel, gedurende een periode van meer dan zes maanden wordt opgeschort. Indien Afnemer van dit recht gebruik maakt, is ACE gerechtigd de reeds door haar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten bij Afnemer in rekening te brengen en is Afnemer gehouden tot het betalen van die kosten.

 

Artikel 11  Betaling

Lid 1      Alle betalingen waartoe Afnemer op grond van de  Overeenkomst gehouden is, dienen direct bij het plaatsen van de Order te worden voldaan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Tezamen met de orderbevestiging ontvangt Afnemer een factuur voor het aankoopbedrag en eventuele bijkomende kosten en toeslagen.

Lid 2      Afnemer zal zelf zorg dragen voor tijdige betaling van de verschuldigde bedragen door overboeking daarvan op de bankrekening van ACE. Facturen kunnen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van ACE, niet contant worden voldaan.

Lid 3      Afnemer is niet gerechtigd om aan ACE verschuldigde bedragen te verrekenen met enige tegenvordering van Afnemer op ACE noch om haar betalingsverplichting aan ACE opschorten.

Lid 4      Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

Vanaf het ogenblik dat Afnemer in verzuim is, is Afnemer een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente voor iedere maand, of gedeelte daarvan, waarmee de vervaldag wordt overschreden. Tevens komen dan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voor de incasso gemaakt moeten worden, voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde, niet betaalde, bedrag met een minimum van €   200,–.

Lid 5      Bij gebreke van betaling kan ACE, na mededeling aan Afnemer, de nakoming van haar contractuele verplichtingen opschorten totdat ACE betaling heeft ontvangen.

Lid 6      Afnemer geeft ACE de onherroepelijke toestemming om bestaande en toekomstige vorderingen van ACE op Afnemer tot zekerheid aan derden te verpanden of te cederen.

 

Artikel 12  Eigendomsvoorbehoud

Lid 1      De eigendom van alle door ACE op enig moment aan Afnemer geleverde Producten gaat pas over op Afnemer zodra Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met ACE gesloten en/of nog te sluiten Overeenkomsten is nagekomen:

–        de tegenprestatie(s) met betrekking tot door ACE geleverde of nog te leveren roerende zaken;

–     eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten, vergoeding van schade, rente en kosten daaronder begrepen.

Lid 2      Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is ACE gerechtigd haar eigendommen terug te [doen] halen, te verkopen en zich voorts op de verkoopopbrengst te verhalen. Kosten verband houdende met het terughalen van haar eigendommen door ACE, komen voor rekening van de Afnemer.

 

Artikel 13 Ontbinding door ACE

In geval van niet betaling van enig opvorderbaar bedrag, van onterechte opschorting van betalingen, van aanvraag van surseance van betaling, van faillissement of liquidatie van de onderneming en/of rechtspersoon van de Afnemer, heeft ACE het recht de Overeenkomst, of dat gedeelte ervan dat nog niet is uitgevoerd, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd haar recht op vergoeding van de volledige schade die door een en ander aan haar zijde is of zal ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, die ACE op Afnemer heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.

 

Artikel 14 Eigenaarschap en gebruik IE

Lid 1      ACE is en blijft de eigenaar van haar IE die onderdeel uitmaakt van het Product. Gebruik van het IE van ACE is slechts toegestaan indien en voor zover dat uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst en deze voorwaarden blijkt.

Lid 2      Afnemer verkrijgt van ACE een eenmalige, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor het gebruik en verhandelen van de IE van ACE maar slechts voor zover die IE van ACE onderdeel uitmaakt van het door ACE aan Afnemer geleverde en voor zover dat noodzakelijk is voor het normale gebruik van het geleverde. Genoemde licentie geeft Afnemer nadrukkelijk niet het recht om het Product te reverse engineeren en/of onderdelen van het geleverde Product en het daarop rustende IE te (her)gebruiken los van het Product.

Lid 3      De in lid 2 bedoelde licentie verkrijgt Afnemer pas nadat Afnemer heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ACE uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 15 Geheimhouding

Indien Afnemer kennis neemt van vertrouwelijke informatie van ACE zal Afnemer die informatie geheimhouden en vertrouwelijk behandelen en derhalve niet zonder toestemming van ACE aan derden beschikbaar stellen of kenbaar maken.

 

Artikel 16 Privacy

Lid 1      ACE en Afnemer zullen in het kader van hun contractuele relatie op behoorlijke, rechtmatige en transparantie wijze omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanvullende wetgeving (zoals uitvoeringsreglementen of privacy gerelateerde bepalingen in andere wetten), alsook in overeenstemming met toekomstige wetgeving die naast of in de plaats van de AVG kan treden.

Lid 2      Indien en voor zover een der Partijen persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de andere partij, dat wil zeggen overeenkomstig diens instructies en onder diens (uitdrukkelijke) verantwoordelijkheid, zullen Partijen een verwerkersovereenkomst met elkaar sluiten met betrekking tot de door ACE dan wel Afnemer uitgevoerde verwerkingen van Persoonsgegevens.

Artikel 17  Toepasselijk recht

Lid 1      Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Lid 2      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 18 Vertalingen

Indien van deze voorwaarden vertalingen bestaan, is alleen de Nederlandse versie voor de interpretatie en/of uitleg van deze voorwaarden bepalend.

 

Artikel 19 Incoterms

Voor de verklaring van internationale handelstermen geldt de meest recente versie van de door de Internationale Kamer van Koophandel opgestelde Incoterms.

 

Artikel 20 Geschillen

Lid 1      Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de  Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en de uitleg daarvan of de uitvoering van de door partijen gesloten Overeenkomst, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht met inachtneming van het navolgende.

Lid 2      Geschillen tussen ACE en een Nederlandse Afnemer zullen worden beslecht door de binnen het verstigingsgebied van ACE bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Dit laat onverlet het recht van ACE om het geschil voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

Lid 3      Alle geschillen tussen ACE en een Afnemer die gevestigd is buiten Nederland, die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige  Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht  overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. De plaats van arbitrage zal Eindhoven zijn, tenzij partijen schriftelijk anders overeen komen. De procedure zal gevoerd worden in de Engelse taal.